محصولات ما شامل
1- لارو خشک شده
2- پودر پروتئینی
4- روغن لارو
5- کمپوست بارورکننده